Blessures

De meeste spelers weten niet wat ze moeten doen wanneer ze een kwetsuur oplopen tijdens de training en/of wedstrijd. Het gevolg is dat ze vaak te laat komen met formulieren en/of onkostennota’s. Om dergelijke problemen te vermijden, geven we een kort overzicht.

Het formulier “AANGIFTE VAN ONGEVAL” kan men bekomen bij :

 • de gerechtigd correspondent Danny Weytens , Brakelstraat 9620 Sint Maria Oudenhove
 • downloaden via de website

Wat te doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van gemaakte kosten?

STAP 1

 1. Consulteer zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een dokter en neem een formulier “Aangifte van ongeval” De dokter vult de zijde “Medisch getuigschrift” in.
 2. Geef het ingevulde formulier samen met een kleefbriefje van het ziekenfonds af aan de gerechtigd correspondent Danny Weytens , die de zijde “Aangifte van ongeval” invult.
 3. De gerechtigd correspondent stuurt het ingevulde document op naar Brussel en dat moet gebeuren binnen de 21 kalenderdagen na het voetbalongeval.
 4. Verzamel alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b. het voetbalongeval.

Opmerking :

 • Is dit formulier niet binnen de 21 kalenderdagen (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan komt de verzekering van de voetbalbond niet tussen in de kosten.
 • Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw d
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

STAP 2

 1. Als het voetbalongeval aanvaard wordt door het FSF van de KBVB, ontvangt de gerechtigd correspondent een   “Ontvangstbewijs”. De gerechtigd correspondent overhandigt u dit document. Hou dit bij en laat het pas invullen door de dokter op het moment van genezi
 2. Indien de dokter beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan onmiddellijk met het afschrift van de dokter bij de gerechtigd correspondent, die dan op zijn beurt een aanvraag zal indienen bij het FSF in Brussel.

Opmerking :

 • De bijkomende sessies kunnen pas aanvangen na goedkeuring vanuit Brussel.
 • Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.
 • Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen (kine en fysio).
 • De terugbetaling van kine stopt vanaf de datum van herspelen.

STAP 3

 1. Van zodra de dokter beslist dat u opnieuw mag voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Ontvangstbewijs” door hem invull
 2. Voeg aan dit formulier het volledig detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds toe, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b. het voetbalongeval en bezorg dit alles aan de gerechtigd correspondent , die dit opstuurt naar de KBVB (m.a.w. ga eerst met alle gemaakte kosten naar uw ziekenfonds).
 3. Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt E.C. Oudenhove het bedrag van aanvaarde tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit maximaal 2 maanden kan duren.
 4. Het door de KBVB terugbetaalde bedrag wordt op uw bankrekening

Opmerking :

 • Zolang het formulier “Ontvangstbewijs” niet is ingevuld en opgestuurd, mag u niet voetballen.
 • Let erop dat de dokter de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.
 • Vergeet niet, bij het indienen van uw documenten bij de gerechtigd correspondent, uw rekening-nummer te vermelden.
 • De KBVB houdt bij elk voetbalongeval een vast bedrag af voor administratieve kosten ( 9 € voor het seizoen 2015-2016).
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.

In alle andere gevallen behoudt de club zich het recht voor om deze kosten niet te vergoeden en zal je hiervoor persoonlijk moeten opdraaien!

Kris Hermans